พิพิธภัณฑ์ศาลไทย

ตั้งอยู่บริเวณชั้น 5 ของอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมแห่งใหม่ ถนนรัชดาภิเษก การจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของหอจดหมายเหตุ เก็บเอกสารสำนวนคดีสำคัญต่าง ๆ เช่น สำนวนคดีลงโทษนักการเมือง ฉลองพระองค์ครุยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งเสด็จแทนพระองค์เปิดอาคาร โต๊ะเก้าอี้ที่ประทับ อีกด้านหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของศาลสถิตยุติธรรม

ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงห้องจำลองการพิจารณาคดีในยุคปฏิรูประบบการศาลไทย ปิดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand