สธ.แพร่ ตั้งทีมคลินิกหมอครอบครัวเพิ่ม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้จัดทำโครงการคลินิกหมอครอบครัว ตามนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุขด้วยแนวคิดบริการทุกคน โดยพื้นที่อำเภอสูงเม่น ที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นมาอีก จำนวน 2 แห่ง

นายแพทย์ขจร วินัยพาณิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัว ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น ที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นมาอีก จำนวน 2 แห่ง คือ 1. ทีมคลินิกหมอครอบครัวพระหลวง (ประกอบด้วย รพ.สต.พระหลวง และ รพ.สต.สบสาย) รับผิดชอบดูแลประชาชนใน ต.พระหลวงและ ต.สบสาย จำนวน 7,919 คน 2. ทีมคลินิกหมอครอบครัว บ้านกาศ (ประกอบด้วย รพ.สต.บ้านกาศ, รพ.สต.บ้านกวาง และ รพ.สต.ร่องกาศ) รับผิดชอบดูแลประชาชนใน ต.บ้านกาศ, ต.ร่องกาศ และ ต.บ้านกวาง จำนวน 9,655 คน โดยมีนายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น ในนามประธาน คปสอ.สูงเม่น กล่าวรายงานถึงการขับเคลื่อนพัฒนาระบบบริการสุขภาพคลินิกหมอครอบครัว หลังจากที่อำเภอสูงเม่น ได้เปิดบริการคลินิกหมอครอบครัวเวียงทอง มาแล้ว 1 ทีม ซึ่งประกอบด้วย รพ.สต.เวียงทอง, รพ.สต.ผาสุก และ รพ.สต.ปงพร้าว เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้จัดทำโครงการคลินิกหมอครอบครัว ตามนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุขด้วยแนวคิดบริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยี และทีมหมอครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ทันตาภิบาล นักการแพทย์แผนไทย ที่จะร่วมกันดูแลสุขภาพประชาชน แบบเข้าถึงและทั่วถึงทุกกลุ่มวัยในชุมชน ตามนโยบายการจัดแพทย์ลงสู่ตำบล โดยทีมหมอครอบครัวจะมีบทบาทหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม ตั้งแต่ยังไม่ป่วย ขณะป่วย และฟื้นฟูให้หายป่วย, ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก โทรศัพท์ ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ประหยัดค่าเดินทาง พร้อมให้การปรึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บป่วยที่ไม่จำเป็นสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแลที่บ้าน และคนในครอบครัว ได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองอีกด้วย.