สร้างรากฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

เป้าหมายของแคมเปญนี้คือการรักษาปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยบูรณาการกับทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อสร้างรากฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ยั่งยืนมานานหลายชั่วอายุคน ethos ของมันคือการเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่หรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวระดับภูมิภาคโดยการใช้จ่ายรายได้จากการท่องเที่ยวทุกๆดอลล่าร์ จากนั้นจะลงทุนกลับไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นอิสระทางเศรษฐกิจได้ ได้เลือกกรณีศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งชุมชนจันทบุรีริเวอร์ไซด์จากภาคตะวันออกของไทยในจันทบุรี